pinhole.gr_170_dracaena_marginata_001

Dracaena marginata (170)