pinhole.gr_170_dracaena_marginata_002

Dracaena marginata (170)